Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Giarise, gevestigd en kantoorhoudend aan Jan Evertsenstraat 55H 1057 BN Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer:39074874 .

2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39074874. Op verzoek kunnen deze voorwaarden worden toegezonden.

3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “afnemer” wordt hieronder verstaan: 

    1. elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Giarise wenst aan te gaan.

    2. degene voor wiens rekening producten worden geleverd.

4. Indien ook de afnemer naar (zijn) algemene leveringsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Giarise en de geldende wet- en regelgeving.

5. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van Giarise en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.

6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

7. Giarise behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen. Totstandkoming overeenkomst

    1. Een overeenkomst met Giarise komt tot stand wanneer de afnemer zijn bestelling op de website van Giarise of telefonisch heeft geplaatst en deze

        door Giarise is geaccepteerd.

    2. Indien Giarise de bestelling van de afnemer niet accepteert, deelt Giarise dit binnen drie (3) werkdagen aan de afnemer mee.

    3. De afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Giarise verstrekt.

    4. De administratie van Giarise geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de afnemer aan Giarise verstrekte opdrachten,

        gedanen betalingen  en de door Giarise verrichte leveringen. Giarise erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van

        deze voorwaarden erkent de afnemer dit eveneens. Offertes en aanbiedingen

        1. Alle offertes en aanbiedingen van Giarise zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt

        indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

        2. Giarise kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,

        dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

        3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de

        overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

        4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Giarise daaraan

        niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Giarise anders aangeeft.

    5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Giarise niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

        opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

    6. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Levering

         1. De afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen de afnemer en

             Giarise is bepaald.

         2. De door Giarise opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

         3. Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Giarise de afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van     

             Giarise, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. De afnemer heeft in dit geval 

             het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Giarise aan de

             afnemer worden teruggestort.

         4. De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Giarise.

         5. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product ligt bij de afnemer.

         6. De afnemer kan tegen betaling van de extra kosten kiezen voor verzekerd verzenden.

         7. Indien de afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Giarise de hieraan verbonden kosten aan de afnemer

             in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

8. Giarise is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden. Reclames en afkoelperiode

          1. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient

              deafnemer Giarise binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren.

          2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Giarise de keuze de desbetreffende producten tegen

              retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde te restitueren.

          3. Indien de afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft de afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen

              na aflevering aan Giarise te retourneren. Giarise accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en

              ongebruikt zijn. De afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden.

          4. De betalingen, die de afnemer heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Giarise ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden

              heeft herroepen, zal Giarise binnen 14 dagen, nadat Giarise het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer

              terugbetalen.

          5. Giarise behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren

               wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Giarise of de

               leverancier van het product) is beschadigd. GARANTIE

               1. Giarise staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande

                   dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

               2. Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie

                   verleend. De garantieverplichting van Giarise betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de

                   garantieaanspraken die Giarise jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. De    

                   afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.

               3. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Giarise.

                   De garantie via Giarise  wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor

                  15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.

               4. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

               5. Op verbruiksproducten zoals verf, mozaïeksteentjes en dergelijke geeft Giarise geen garantie.

               6. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Giarise in het kader van garantie of onderhoud zijn

                   geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Giarise.

               7. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van

                   buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de afnemer zonder toestemming van Giarise wijziging in de producten aanbrengt

                   of laat aanbrengen door derden.

               8. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij

                   Giarise.

9. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Giarise in rekening worden gebracht conform de

    gebruikelijke tarieven.

10. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Giarise en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van

                  bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van

                  Giarise. Aansprakelijkheid

             1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van

                  Internet of enig ander communicatiemiddel tussen de afnemer en Giarise, kan Giarise niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Giarise in geen

                  geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit: a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken en b.

                  Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Giarise, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid

                  en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Giarise.

             2. Giarise kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor

                  het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten. Intellectuele en industriële

                  eigendomsrechten

              1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Giarise geleverde producten geheel en

                  onvoorwaardelijk te respecteren.

              2. Giarise garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel

                  eigendomsrecht van derden.

              3. De intellectuele eigendomsrechten van de internetsite liggen bij Giarise. Prijzen en betaling

                  1. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

                  2. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten.

                  3. Betaling dient vooraf contant of op het banknummer van Giarise te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

                  4. Indien Giarise de verkoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van (wettelijke) voorschriften, zal Giarise de afnemer hiervan

                      onmiddellijk in kennis stellen. In het geval de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door

                      dit schriftelijk aan Giarise kenbaar te maken. Overmacht 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van

                      Giarise die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Giarise kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede

                      verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,

                      verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Giarise, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden,

                      belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien

                      Giarise door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Giarise zijn de afnemer zo spoedig mogelijk.

                      In deze situatie kan de afnemer Giarise niet op schadevergoeding aanspreken. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Wanneer zich een

                      geschil met de afnemer voordoet, zal Giarise zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen. 2. Op alle

                      rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze

                      voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Almere, 4 April 2000

Download algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Giarise, gevestigd en kantoorhoudend aan Jan Evertsenstraat 55H 1057 BN Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer:39074874 . 

2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39074874. Op verzoek kunnen deze voorwaarden worden toegezonden. 

3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “afnemer” wordt hieronder verstaan:  

    1. elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Giarise wenst aan te gaan. 

    2. degene voor wiens rekening producten worden geleverd. 

4. Indien ook de afnemer naar (zijn) algemene leveringsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Giarise en de geldende wet- en regelgeving. 

5. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van Giarise en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd. 

6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

7. Giarise behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen. Totstandkoming overeenkomst 

    1. Een overeenkomst met Giarise komt tot stand wanneer de afnemer zijn bestelling op de website van Giarise of telefonisch heeft geplaatst en deze

        door Giarise is geaccepteerd. 

    2. Indien Giarise de bestelling van de afnemer niet accepteert, deelt Giarise dit binnen drie (3) werkdagen aan de afnemer mee. 

    3. De afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Giarise verstrekt. 

    4. De administratie van Giarise geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de afnemer aan Giarise verstrekte opdrachten, 

        gedanen betalingen  en de door Giarise verrichte leveringen. Giarise erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van 

        deze voorwaarden erkent de afnemer dit eveneens. Offertes en aanbiedingen 

        1. Alle offertes en aanbiedingen van Giarise zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt 

        indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

        2. Giarise kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, 

        dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

        3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de 

        overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

        4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Giarise daaraan 

        niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Giarise anders aangeeft. 

    5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Giarise niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de 

        opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

    6. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Levering 

         1. De afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen de afnemer en 

             Giarise is bepaald. 

         2. De door Giarise opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

         3. Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Giarise de afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van      

             Giarise, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. De afnemer heeft in dit geval  

             het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Giarise aan de 

             afnemer worden teruggestort. 

         4. De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Giarise. 

         5. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product ligt bij de afnemer.

         6. De afnemer kan tegen betaling van de extra kosten kiezen voor verzekerd verzenden. 

         7. Indien de afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Giarise de hieraan verbonden kosten aan de afnemer 

             in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

8. Giarise is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden. Reclames en afkoelperiode 

          1. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient 

              deafnemer Giarise binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren. 

          2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Giarise de keuze de desbetreffende producten tegen 

              retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde te restitueren. 

          3. Indien de afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft de afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen 

              na aflevering aan Giarise te retourneren. Giarise accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en 

              ongebruikt zijn. De afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden. 

          4. De betalingen, die de afnemer heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Giarise ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden 

              heeft herroepen, zal Giarise binnen 14 dagen, nadat Giarise het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer 

              terugbetalen.

          5. Giarise behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren 

               wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Giarise of de 

               leverancier van het product) is beschadigd. GARANTIE 

               1. Giarise staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande 

                   dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld. 

               2. Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie 

                   verleend. De garantieverplichting van Giarise betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de 

                   garantieaanspraken die Giarise jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. De     

                   afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt. 

               3. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Giarise. 

                   De garantie via Giarise  wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor 

                  15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie. 

               4. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden. 

               5. Op verbruiksproducten zoals verf, mozaïeksteentjes en dergelijke geeft Giarise geen garantie. 

               6. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Giarise in het kader van garantie of onderhoud zijn 

                   geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Giarise.

               7. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van 

                   buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de afnemer zonder toestemming van Giarise wijziging in de producten aanbrengt 

                   of laat aanbrengen door derden. 

               8. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij 

                   Giarise.

9. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Giarise in rekening worden gebracht conform de 

    gebruikelijke tarieven.

10. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Giarise en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van 

                  bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van 

                  Giarise. Aansprakelijkheid

             1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van 

                  Internet of enig ander communicatiemiddel tussen de afnemer en Giarise, kan Giarise niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Giarise in geen 

                  geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit: a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken en b. 

                  Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Giarise, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid 

                  en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Giarise. 

             2. Giarise kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor 

                  het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten. Intellectuele en industriële 

                  eigendomsrechten 

              1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Giarise geleverde producten geheel en 

                  onvoorwaardelijk te respecteren.

              2. Giarise garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel 

                  eigendomsrecht van derden. 

              3. De intellectuele eigendomsrechten van de internetsite liggen bij Giarise. Prijzen en betaling 

                  1. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend 

                  2. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten. 

                  3. Betaling dient vooraf contant of op het banknummer van Giarise te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. 

                  4. Indien Giarise de verkoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van (wettelijke) voorschriften, zal Giarise de afnemer hiervan 

                      onmiddellijk in kennis stellen. In het geval de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door 

                      dit schriftelijk aan Giarise kenbaar te maken. Overmacht 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van 

                      Giarise die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Giarise kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede 

                      verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, 

                      verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Giarise, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, 

                      belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien 

                      Giarise door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Giarise zijn de afnemer zo spoedig mogelijk. 

                      In deze situatie kan de afnemer Giarise niet op schadevergoeding aanspreken. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Wanneer zich een 

                      geschil met de afnemer voordoet, zal Giarise zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen. 2. Op alle 

                      rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze 

                      voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Almere, 4 April 2000 

 

 Download algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene Voorwaarden Giarise Mozaïekwinkel en webshop

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Cursuscentrum en detailhandel Giarise;

Jan Evertsenstraat 55a, 1057 BN Amsterdam;

Telefoonnummer: 06-15081423

E-mailadres: info@giarise.nl

KvK-nummer: 39074874

Btw-identificatienummer: NL178466748B01

 

 

 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 3. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.