Mijn winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Giarise, gevestigd en kantoorhoudend aan Jan Evertsenstraat 55H 1057 BN Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer:39074874 .

2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39074874. Op verzoek kunnen deze voorwaarden worden toegezonden.

3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “afnemer” wordt hieronder verstaan: 

    1. elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Giarise wenst aan te gaan.

    2. degene voor wiens rekening producten worden geleverd.

4. Indien ook de afnemer naar (zijn) algemene leveringsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van Giarise en de geldende wet- en regelgeving.

5. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van Giarise en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.

6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

7. Giarise behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen. Totstandkoming overeenkomst

    1. Een overeenkomst met Giarise komt tot stand wanneer de afnemer zijn bestelling op de website van Giarise of telefonisch heeft geplaatst en deze

        door Giarise is geaccepteerd.

    2. Indien Giarise de bestelling van de afnemer niet accepteert, deelt Giarise dit binnen drie (3) werkdagen aan de afnemer mee.

    3. De afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Giarise verstrekt.

    4. De administratie van Giarise geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de afnemer aan Giarise verstrekte opdrachten,

        gedanen betalingen  en de door Giarise verrichte leveringen. Giarise erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van

        deze voorwaarden erkent de afnemer dit eveneens. Offertes en aanbiedingen

        1. Alle offertes en aanbiedingen van Giarise zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt

        indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

        2. Giarise kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,

        dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

        3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de

        overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

        4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Giarise daaraan

        niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Giarise anders aangeeft.

    5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Giarise niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

        opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

    6. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Levering

         1. De afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven (7) werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen de afnemer en

             Giarise is bepaald.

         2. De door Giarise opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

         3. Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Giarise de afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van     

             Giarise, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. De afnemer heeft in dit geval 

             het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Giarise aan de

             afnemer worden teruggestort.

         4. De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Giarise.

         5. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product ligt bij de afnemer.

         6. De afnemer kan tegen betaling van de extra kosten kiezen voor verzekerd verzenden.

         7. Indien de afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Giarise de hieraan verbonden kosten aan de afnemer

             in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

8. Giarise is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden. Reclames en afkoelperiode

          1. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient

              deafnemer Giarise binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren.

          2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Giarise de keuze de desbetreffende producten tegen

              retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde te restitueren.

          3. Indien de afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft de afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen

              na aflevering aan Giarise te retourneren. Giarise accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en

              ongebruikt zijn. De afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden.

          4. De betalingen, die de afnemer heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met Giarise ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden

              heeft herroepen, zal Giarise binnen 14 dagen, nadat Giarise het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer

              terugbetalen.

          5. Giarise behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren

               wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van Giarise of de

               leverancier van het product) is beschadigd. GARANTIE

               1. Giarise staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande

                   dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

               2. Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie

                   verleend. De garantieverplichting van Giarise betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de

                   garantieaanspraken die Giarise jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. De    

                   afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.

               3. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via Giarise.

                   De garantie via Giarise  wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor

                  15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.

               4. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

               5. Op verbruiksproducten zoals verf, mozaïeksteentjes en dergelijke geeft Giarise geen garantie.

               6. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Giarise in het kader van garantie of onderhoud zijn

                   geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van Giarise.

               7. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van

                   buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de afnemer zonder toestemming van Giarise wijziging in de producten aanbrengt

                   of laat aanbrengen door derden.

               8. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij

                   Giarise.

9. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Giarise in rekening worden gebracht conform de

    gebruikelijke tarieven.

10. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij Giarise en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van

                  bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van

                  Giarise. Aansprakelijkheid

             1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van

                  Internet of enig ander communicatiemiddel tussen de afnemer en Giarise, kan Giarise niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Giarise in geen

                  geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit: a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken en b.

                  Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Giarise, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid

                  en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Giarise.

             2. Giarise kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor

                  het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten. Intellectuele en industriële

                  eigendomsrechten

              1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Giarise geleverde producten geheel en

                  onvoorwaardelijk te respecteren.

              2. Giarise garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel

                  eigendomsrecht van derden.

              3. De intellectuele eigendomsrechten van de internetsite liggen bij Giarise. Prijzen en betaling

                  1. Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

                  2. Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten.

                  3. Betaling dient vooraf contant of op het banknummer van Giarise te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

                  4. Indien Giarise de verkoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van (wettelijke) voorschriften, zal Giarise de afnemer hiervan

                      onmiddellijk in kennis stellen. In het geval de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door

                      dit schriftelijk aan Giarise kenbaar te maken. Overmacht 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van

                      Giarise die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Giarise kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede

                      verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,

                      verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Giarise, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden,

                      belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien

                      Giarise door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Giarise zijn de afnemer zo spoedig mogelijk.

                      In deze situatie kan de afnemer Giarise niet op schadevergoeding aanspreken. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. Wanneer zich een

                      geschil met de afnemer voordoet, zal Giarise zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen. 2. Op alle

                      rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze

                      voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Almere, 4 April 2000